• LocationKirtipur-9, Kathmandu, Nepal

  • Phone01-4330609

नियमित बचत

नियमित बचत

क। न्यूनतम मौज्दातमा रू ५००।– राखि खाता सञ्चालन गर्न सकिने ।
ख। दैनिक मौज्दातमा ब्याज गणना गरिनेछ । प्रत्येक ३/३ महिनामा व्याज पूँजीकरण गरिनेछ ।
ग। प्रत्येक महिनामा आफ्नो खातासँग पास–बुक भिडाई चेक गर्नु पर्नेछ । अन्यथा कुनै समस्या भएमा सदस्य आफै जिम्मेवार हुनेछ ।
घ। यस बचतमा पास बुक उपलब्ध गराईनेछ ।
ङ। नियमित बचतको अवधि घटिमा २ (दुई) र बढिमा १० (दश) वर्षको हुनेछ ।
च। बजार प्रतिनिधि मार्फत घरघरमै गएर पैसा सङ्कलन गरिनेछ ।