• LocationKirtipur-9, Kathmandu, Nepal

  • Phone01-4330609

व्यक्तिगत खाता जमानी कर्जा

  • सदस्यहरुलाई निजहरुको खाता जमानतको आधारमा यो कर्जा प्रवाह गरिने छ ।
  • यस कर्जाको अवधि १ वर्षको मात्र हुनेछ ।
  • यस कर्जाको व्याज मासिक रुपमा र साँवा पटक पटक गरी परिपक्व अवधि भित्र चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।