• LocationKirtipur-9, Kathmandu, Nepal

  • Phone01-4330609

घर निर्माण कर्जा

  • सदस्यहरुको आवश्यकताको आधारमा घर निर्माणको लागि यो कर्जा प्रवाह गरिने छ ।
  • यस कर्जाको अवधि १ देखि २ बर्ष सम्मको हुनेछ ।
  • यस कर्जाको व्याजदर व्यापारिक कर्जामा कायम गरिएको व्याजदर भन्दा १% कम हुनेछ ।
  • यस कर्जाको व्याज मासिक रुपमा र साँवा पटक पटक गरी परिपक्व अवधि भित्र चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।