• LocationKirtipur-9, Kathmandu, Nepal

  • Phone01-4330609

आवधिक बचत जमानी कर्जा

  • सदस्यहरुलाई निजहरुको आवधिक बचत जमानतको आधारमा यो कर्जा प्रवाह गरिने छ ।
  • आधिक बचत खातामा भएको रकमको ८०% सम्म मात्र कर्जा प्रवाह हुनेछ ।
  • यस कर्जाको अवधि आवधिक बचतको परिपक्व अवधिनै हुनेछ ।