• LocationKirtipur-9, Kathmandu, Nepal

  • Phone01-4330609

Any Time Money (ATM)बचत

क. यस निक्षेप खातामा नियमित रुपमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
ख. आवश्यक भएको बेला जुनसुकै समयमा रकम निकाल्न सक्नेछ ।
ग. खाता बन्द गर्दा बाहेक खातामा कम्तिमा रू. १०००।– बाँकी राख्नु पर्नेछ ।
घ. प्रत्येक ३/३ महिनामा मासिक न्यूनत्तम मौज्दातमा ब्याज गणना तथा पूँजीकृत गरिनेछ ।
ङ. यस बचतमा पास बुक उपलब्ध गराइनेछ ।
च. निःशुल्क नगदी पर्चा उपलब्ध गराईनेछ ।
छ. कीर्तिपुर स्मार्ट बैकिङ्ग सुबिधा भएको
ज. ATM सुबिधा भएको ।