• LocationKirtipur-9, Kathmandu, Nepal

  • Phone01-4330609

सञ्चयकोष बचत

क. कुनै पनि इच्छुक संस्थाहरूले कर्मचारीहरूको नाममा यो बचत खाता सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
ख. दैनिक मौज्दातमा ब्याज गणना गरिनेछ । प्रत्येक ३/३ महिनामा व्याज पूँजीकरण गरिनेछ ।
ग. यो बचत खाता संस्थामार्फत खोलिने हुँदा खाता खोल्न र रकम भुक्तानी वा बन्द गर्दा संस्थाको पत्र अनिवार्य हुनेछ ।