• LocationKirtipur-9, Kathmandu, Nepal

  • Phone01-4330609

दैनिक बचत

क. दैनिक बचतको अवधि घटिमा १ (एक) र बढिमा ३ (तीन) वर्षको हुनेछ ।
ख. अवधि निक्षेप खातामा कबुल गरे अनुसारको रकम तोकिएको अवधिसम्म नियमित रूपमा राख्नु पर्नेछ ।
ग. प्रत्येक महिनामा आफ्नो खातासँग पास–बुक भिडाई चेक गर्नु पर्नेछ । अन्यथा कुनै समस्या भएमा सदस्य आफै जिम्मेवार हुनेछ ।
घ. अवधि निक्षेप खातामा जम्मा गरिएको रकम ६ महिनापछि एकपटक वा अवधि समाप्त भएपछि मात्र झिक्न पाइनेछ ।
ङ. खाता बन्द गर्दा बाहेक खातामा कम्तिमा रू.५००।– बाँकी राख्नु पर्नेछ ।
च. यस बचतमा मासिक न्यूनतम मौज्दातमा व्याज गणना गरिनेछ ।
छ. यस बचतमा पास बुक उपलब्ध गराईनेछ ।