• LocationKirtipur-9, Kathmandu, Nepal

  • Phone01-4330609

आवधिक बचत

क. न्यूनतम रू ५,०००।– वा सो भन्दा बढी रकम जम्मा गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
ख. यस निक्षेपमा न्यूनत्तम ३ महिना देखि बढीमा ३ वर्षसम्मको लागि रकम जम्मा गर्न सकिनेछ ।
ग. यस निक्षेपको ब्याज ३/३ महिनामा ब्याज गणना गरिनेछ ।
घ. यस निक्षेपबाट प्राप्त हुने ब्याज ३/३ महिनामा आफ्नो बचत खातामा रकमान्तर वा एकमुष्ट पनि लिन सकिनेछ ।
ङ. यस निक्षेपमा आवधिक रसिदमा तोकिएको ब्याजदर नै निश्चित अवधिभर लागू हुनेछ ।
च. यस आवधिक बचतमा उल्लेख गरिएको अवधि भन्दा अगाडि खाता बन्द गर्न पाउने छैन ।
छ. आवधिक रसिद धितोमा राखि थप २% ब्याजमा खातामा भएको रकमको ८०% सम्म कर्जा लिन सकिनेछ ।