• LocationKirtipur-9, Kathmandu, Nepal

  • Phone01-4330609

ध्येय(Mission)

“सहकारी सिद्धान्तको पालना गर्दै सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरका लागि आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट बित्तीय तथा गैर बित्तीय सेवा प्रदान गरी बागमती प्रदेशकै अग्रणी सहकारी संस्था बनाउने”