• LocationKirtipur-9, Kathmandu, Nepal

  • Phone01-4330609

उद्देश्यहरू(Objectives)

“संस्थालाई सहकारी ऐन सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र संस्थाको नियमलाई अनुशरण गरी सदस्यहरुलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी संस्थालाई दीगो व्यवसायिक संस्था निमार्ण गर्न सक्षम नेतृत्व र योप्य एंव क्षमतावान ब्यवस्थापनको विकास गर्ने”